Miễn trừ trách nhiệm

Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung nhất Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng để giữ các thông tin được cập nhật sớm nhất và có độ chính xác cao, chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm (dưới bất kỳ hình thức nào), không ám chỉ hay ngụ ý về tính đầy đủ, tính chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc sẵn có của các thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc các hình ảnh đăng tải trên trang web có thể sử dụng cho các mục đích cá nhân nào. Do đó, nếu bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào từ trang web cho mục đích cá nhân, bạn phải tự chịu trách nhiệm với các rủi ro có thể xảy ra cho riêng bạn.

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết tới các trang web khác mà không thuộc quyền kiểm soát của VCCI. Người sử dụng internet phải tự chịu trách nhiệm trong việc đưa ra quyết định riêng của họ khi đánh giá về tính chính xác, tiền tệ, độ tin cậy và chất lượng của thông tin được tìm thấy. Sự liên kết tới các trang web khác không nhất thiết là chúng tôi đưa ra gợi ý hoặc chứng thực các quan điểm được trình bày trên các trang web đó.

Chúng tôi rất vui mừng nếu bạn liên kết các mục trên trang web của chúng tôi, nhưng hãy đọc và tuân thủ các điều kiện sau:

  • Sự liên kết phải được trình bày một cách hợp lý để thể hiện rõ vai trò của chúng tôi
  • Cách thức mà bạn chèn liên kết tới trang web của chúng tôi phải phù hợp để không ám chỉ cho khách truy cập của bạn có ấn tượng rằng trang web của bạn, hoặc công ty của bạn được chúng tôi tài trợ hoặc ủng hộ.
  • Cách thức liên kết không được nên đưa ra gợi ý rằng chúng tôi đã xây dựng một nội dung bất kỳ nào đó, tức là bạn phải trích dẫn rõ ràng nguồn gốc của thông tin, tài liệu.

Tất cả mọi nỗ lực được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động ổn định và hiệu quả. Tuy nhiên, VCCI không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm khi trang web tạm ngưng hoạt động do các vấn đề về kỹ thuật.

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.