Tin tức

Tập trung vào bình đẳng giới, đa dạng và hòa nhập xã hội

Ngày 21 tháng 8 năm 2020

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đã phát hành và bước đầu triển khai Chiến lược bình đẳng giới, đa dạng và hòa nhập xã hội (GEDSI). Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường học tập hòa nhập và dễ tiếp cận cho mọi đối tượng một cách bình đẳng. Đây là một trong những điểm ưu tiên chính của LIRC.

Chiến lược này đưa ra bốn mục tiêu tập trung vào việc khuyến khích sự tham gia của các thành viên GEDSI trong các hoạt động đào tạo và giảng dạy nghề; xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức có thể hỗ trợ công tác tuyển dụng và việc làm cho sinh viên; cải thiện môi trường học tập và giảng dạy cho các nhóm GEDSI; và thu hút và phát triển một cách tốt nhất các tài năng của sinh viên và cán bộ giáo viên.

Đọc Chiến lược GEDSI – English

Đọc Chiến lược GEDSI – Tiếng Việt

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.