Tài liệu tham khảo

Tải về tài liệu tham khảo của chúng tôi tại đây.

Tiêu chuẩn nghề

Tóm tắt báo cáo Dự báo kỹ năng nghề ngành Logistics 2021-2023

 

Lộ trình LIRC 2024

 

Báo cáo đánh giá nhanh – nhu cầu kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Logistics Việt Nam trong bối cảnh của COVID-19

 

Video LIRC 2020

 

Liên lạc

Hãy liên hệ để xem chúng tôi có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào.